Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR OPR-FÖRETAGSLÅN FLEX (02/2024)

Man som läser allmänna villkor

Nedan bestäms de allmänna villkoren, på vilka OPR-Finance AB (kreditgivaren) beviljar krediten OPR-Företagslån Flex till det företag (kredittagaren) som ansöker om det. Kreditgivaren kontrollerar kredittagarens kreditvärdighet, varefter kreditbeslutet meddelas per e-post. Kreditavtalet aktiveras när kreditgivaren godkänner ansökan och beviljar krediten samt kredittagaren undertecknar kreditavtalet och avtalet om proprieborgen. Avtalet består av låneansökan och eventuella bilagor till denna, kreditavtalet, avtal om proprieborgen, borgensvillkoren samt lånevillkoren. Avtalet gäller tills vidare. Kreditgivaren är inte skyldig att motivera de kreditbeslut som fattas.

1. Ansökan om OPR-Företagslån Flex

Ansökan görs med en elektroniskt undertecknad webbansökan eller på något annat sätt som kreditgivaren godkänner och föreslår.

2. Kreditgräns för och användning av OPR-Företagaslån Flex

Kreditgränsen för krediten är det belopp som avtalas mellan kreditgivaren och kredittagaren, dock minst 20 000 kronor. Kredittagaren har rätt att utnyttja krediten genom att fritt göra uttag av krediten till sitt konto upp till den avtalade kreditgränsen. Det tillgängliga kreditbeloppet minskar när krediten nyttjas och ökar när kapitalet amorteras. I låneansökan anger kredittagaren ett svenskt bankkonto, till vilket uttagen överförs. Du kan byta bankkonto genom att kontakta OPRFöretagslån Flex kundservice. Anvisningar om kredituttag och öppettider finns på adressen www.flex.opr-foretagslan.se. Det minsta uttaget är 5 000 kronor.

3. Kostnader för och återbetalning av OPR-Företagslån Flex

Krediten har inga fasta års- eller månadsavgifter. För att använda krediten betalar kredittagaren en av kreditavtalet fastställd uttagsavgift, som är 3 procent av det uttagna beloppet och som debiteras i samband med nästa faktura. Krediten återbetalas genom månatlig avbetalning. Kredittagaren är skyldig att varje månad betala en av kreditavtalet fastställd månadsränta på 5 procent på det nyttjade kapitalet. Den totala skulden består av det uttagna kreditbeloppet, uttagsavgifter av kredit och upplupen ränta. Minsta delbetalning av den totala kapitalskulden är 4 procent, dock minst 2 000 kronor samt tillkommande avgifter och ränta. Den månatliga avbetalningen består av amortering och eventuell uttagsavgift och ränta. Kredittagaren har rätt att betala ett månadsbelopp som överskrider det avtalade månadsbeloppet utan avgifter orsakade av återbetalning i förtid. Beloppet får inte överskrida det återstående skulden. Eventuella överbetalningar amorterar kapitalskulden.

4. Uppsägning av kreditavtalet

Uppsägningstiden för detta avtal är en (1) månad för båda parter. Avtalet kan sägas upp skriftligt via brev eller e-post. Skulden som återstår efter uppsägningen betalas enligt avtalsvillkoren.

5. Försenad betalning

Om betalningsbeloppen inte betalas senast på förfallodatumet är kredittagaren skyldig att betala en årlig dröjsmålsränta på det försenade beloppet från förfallodagen till betalningsdagen. Räntesatsen för dröjsmålsräntan är 24,9 procent årlig ränta. En förseningsavgift om 695 kronor tas ut för varje skickad betalningspåminnelse. Efter betalningspåminnelse så har kreditgivaren rätt att överföra skulden till ett externt inkassobolag och driva in slutgiltig skuld på rättslig väg. Alla inkassokostnader betalas av kredittagaren. Kreditgivaren kan när som helst överföra sina fordringar till tredje part utan ett separat meddelande.

6. Begränsning av användningsrätten till OPR-Företagslån Flex

Om kredittagaren har försummat sin betalningsskyldighet senast på förfallodagen eller på annat sätt agerat i strid med dessa villkor, har kreditgivaren då rätt att begränsa användningsrätten till OPR-Företagslån Flex genom att förhindra nya uttag eller sänka kreditgränsen. Kreditgivaren har denna rätt även på grund av kredittagarens andra betalningsdröjsmål, avtalsbrott, offentliga betalningsanmärkningar eller om en annan betydande förändring sker i kredittagarens situation.

7. Ändring av avgifter och räntor

Kreditgivaren har rätt att ändra avgifterna och räntorna. Kreditgivaren kan höja de avgifter och räntor som tas för skulden och som ingår i prislistan/låneavtalet vid tiden för undertecknandet på grund av ökade kostnader eller av annan grundad orsak.

8. Flyttning av betalningsdag

Om förfallodagen inte är en bankdag, flyttas dagen för betalning av företagskrediten och kostnaderna för skötseln av företagskrediten fram till följande bankdag. Med bankdag avses veckodagar från måndag till fredag med undantag för helgdagar i Sverige.

9. Återbetalning av OPR-Företagslån Flex i förtid

Kredittagaren har rätt att återbetala krediten eller en del av den i förtid genom att meddela detta till kreditgivaren. Om kredittagaren återbetalar krediten eller en del av den i förtid ska kredittagaren dock i sin helhet betala de kreditkostnader som har specificerats i punkt 4 i låneavtalet.

10. Kredittagarens rätt att placera inbetalning

Om kredittagaren har flera krediter hos kreditgivaren har kredittagaren rätt att placera sin inbetalning till önskad kredit. Kreditgivaren fastställer vilka poster i en enskild kredit som ska täckas med inbetalningen.

SÄRSKILDA FÖRFALLOGRUNDER FÖR OPR-FÖRETAGSLÅN FLEX

11. Vid utebliven inbetalning

OPR-Företagslån Flex förfaller till betalning i sin helhet när kreditgivaren kräver det skriftligen, om kredittagaren har försummat att betala kapital, uttagsavgift, eventuell månadsränta, dröjsmålsränta eller annan avgift på förfallodagen.

12. Annan förfallogrund

OPR-Företagslån Flex förfaller omedelbart till betalning när kreditgivaren kräver det skriftligen, om;

1. kredittagaren har gett kreditgivaren vilseledande uppgifter som har kunnat inverka på beviljandet av OPR-Företagslån Flex eller företagskreditens villkor;

2. kredittagaren försätts i likvidation, konkurs, företagsrekonstruktion eller offentliga inkassoåtgärder;

3. kredittagaren väsentligt har brutit mot villkoren i låneavtalet. Om kredittagaren försätts i konkurs förfaller företagskrediten genast till betalning.

Om OPR-Företagslån Flex borgensman eller någon av dem avlider eller försätts i konkurs, ska kredittagaren utse en ny borgensman som godkänns av kreditgivaren, eller annan av kreditgivaren godkänd säkerhet inom den av kreditgivaren angivna tidsfristen på minst en månad. Annars kan kreditgivaren skriftligen meddela att OPR-Företagslån Flex förfaller till betalning.

13. Förfallandets verkställande

OPR-Företagslån Flex förfaller till betalning sju dagar från den dag då meddelandet om att företagskrediten förfaller har skickats till kredittagaren. Om kredittagaren betalar det försenade beloppet eller korrigerar annat avtalsbrott inom den ovannämnda tiden, förfaller uppsägningen. Om kredittagaren försätts i konkurs förfaller OPR-Företagslån Flex genast till betalning. Om krediten sägs upp ska kredittagaren dock i sin helhet betala de kreditkostnader som specificerats i punkt 4 i låneavtalet.

14. Kredittagarens rätt till avvikande förfallande

Kredittagaren har rätt att säga upp OPR-Företagslån Flex så att det förfaller till betalning i förtid på grund av att kreditgivaren begått ett väsentligt avtalsbrott som gäller detta företagskreditförhållande. Då är kredittagaren inte skyldig att till kreditgivaren betala de kostnader som betalningen av företagskrediten i förtid medför.

15. Användning av kreditupplysningar och anmälan av betalningsförsummelse till kreditupplysningsregistret

Vid beviljandet och övervakningen av en kredit samt godkännandet av borgen använder kreditgivaren förbindelsegivarens personkreditupplysningar. Kreditupplysningen tas ur CreditSafe kreditupplysningsregister. Om kredittagaren försummar en betalning, har kreditgivaren rätt att anmäla försummelsen av de betalningsskyldigheter som föranletts av låneavtalet till kreditupplysningsregistret, om betalningen är försenad minst 10 dagar från den i betalningsuppmaningen nämnda ursprungliga förfallodagen och kreditgivaren samt kredittagaren inte efter den ursprungliga förfallodagen har ingått ett nytt betalningsavtal, eller om registrering annars är tillåten med stöd av lagstiftning eller dataskyddsmyndighetens beslut.

16. Kreditgivarens rätt att ge borgensmannen upplysningar

Kreditgivaren har rätt att ge borgensmannen uppgifter om kredittagarens alla förbindelser, betalningssvårigheter och andra omständigheter som påverkar kredittagarens betalningsförmåga. Kreditgivaren har rätt att meddela borgensmannen om kredittagarens betalningssvårigheter.

17. Pantsättning

Kreditavtalet är pantsatt till Svea Bank AB. Betalning med befriande verkan kan därför endast ske till Svea Bank ABs konton som anges vid den månatliga aviseringen.

18. Övriga allmänna villkor

Kreditgivaren har rätt att till vilka delar som helst antingen helt eller delvis överföra detta avtal med alla rättigheter och skyldigheter till tredje part utan att höra kredittagaren. Kredittagaren ska utan dröjsmål underrätta kreditgivaren om ändringar i sitt namn och sin adress. Kredittagaren ska på begäran ge kreditgivaren uppgifter om sin ekonomiska ställning och andra uppgifter som påverkar detta skuldförhållande och som kreditgivaren behöver i egenskap av kreditgivare. Ett skriftligt meddelande som kreditgivaren sänt till kredittagaren ska anses ha nått mottagaren senast den sjunde dagen efter avsändningsdagen, om det har sänts till den adress som senast har meddelats kreditgivaren eller handelsregistret. Om meddelandet har skickats med ett överenskommet medel för distanskommunikation ska meddelandet anses ha nått mottagaren den sjunde dagen efter avsändandet. När krediten lyfts betalas den till kredittagarens konto enbart utifrån det kontonummer som kredittagaren har angett. Kreditgivaren ansvarar inte för att kredittagaren inte kan lyfta eller använda den kredit som betalats till det konto som angetts i låneansökan på grund av att användarrätt till kontot, täckning, betalningsmedel e.d. saknas eller av annan jämförbar orsak som är beroende eller oberoende av kredittagaren. Kreditgivaren upprätthåller ett kundregister, vars uppgifter används för att upprätthålla och sköta kundrelationen. Kreditgivaren och bolag som ingår i samma koncern som denna har dessutom rätt att behandla uppgifterna i registret för syften som är motiverade enligt personuppgiftslagen, till exempel direktmarknadsföring.

19. Rätt till ändringar

Kreditgivaren har rätt att ändra de allmänna villkoren i låneavtalet genom att meddela kredittagaren skriftligt om ändringarna i förväg, om ändringen inte ökar kredittagarens skyldigheter eller minskar hans rättigheter, eller beror på lagändring eller myndighetsbeslut. Kredittagaren anses ha godkänt de av kreditgivaren föreslagna ändringarna i avtalet om kredittagaren inte motsätter sig dem innan den föreslagna dagen för deras ikraftträdande. Kredittagaren meddelas om en ändring minst två månader innan den träder i kraft.

20. Inverkan på kostnaderna för OPR-Företagslån Flex av orsaker som inte beror på kreditgivaren

Om kreditgivarens kostnader för denna företagskredit ökar eller om dess intäkter av skulden minskar under företagskreditförhållandets giltighetstid på grund av lagstiftning eller myndighetsbeslut ska kredittagaren ersätta den andel av de ökade kostnaderna eller minskade intäkterna som hänför sig till företagskrediten. Ersättningen uppbärs i form av en separat avgift eller fogas till kostnaderna för företagskrediten. Kreditgivarens rätt till ovannämnda tillägg eller avgift upphör när grunden för den inte längre föreligger. Kreditgivaren informerar kredittagaren om avgiften och grunden för den skriftligen.

21. Ansvar för indirekt skada

Kreditgivaren ansvarar inte för eventuell indirekt skada som kredittagaren utsätts för, om inte skadan har orsakats med avsikt eller genom grov vårdslöshet.

22. Force majeure

En avtalspart ansvarar inte för skada om avtalsparten kan påvisa att fullgörandet av en skyldighet har förhindrats av en sådan ovanlig och oförutsägbar omständighet som avtalsparten inte har kunnat påverka, och vars följder inte ens med iakttagande av största omsorgsfullhet hade kunnat undvikas. Betalningssvårigheter orsakade av eller anknutna till exempelvis en pandemi kan inte betraktas som ett sådant skäl. Kreditgivaren ansvarar inte heller för skada om fullgörandet av skyldigheterna i detta avtal skulle strida emot sådana kreditgivarens förpliktelser som stadgas i andra lagparagrafer. En avtalspart som har drabbats av ett oöverstigligt hinder ska underrätta den andra avtalsparten om det så snart som det är möjligt.

23. Forum och tillämplig lag

Tvister till följd av detta skuldförhållande behandlas i tingsrätten på den ort där kreditgivaren har sin hemvist. På det här skuldförhållandet tillämpas svensk lag.